Hejmo kredit

2019 - 2023
Roll: UI/UX, frontend, produktägare, user research
En laptop visar startsidan för Hejmos webbsida

Intro

Hejmo hade visionen att förändra bolånemarknaden till konsumenternas fördel. Svenska bolån skulle finansieras genom en fond, i vilken institutioner skulle kunna investera.

Ansökansprocess, bolånehandläggning och administration skulle allt skötas digitalt, och målet var en unikt smidig ansökan, och transparent räntesättning.

Resultatet blev en unik kreditgivningsplattform, med en helt digital ansökan.

Min roll

Jag satt som spindel i nätet genom hela produktionen, från idé eller problem, utredning, prioritering, design och utveckling. Jag skötte avstämning med stakeholders, testning och utvärdering av implementering, och organiserade features i stories.


Tjänst för bolåne­tagare

Problem

Som bolånetagare upplever du bolån som komplicerade och svåra. Din ränta är knuten till hur bra kund du är hos banken och hur bra du är på att förhandla med din bankman.
Modellen är icke-transparent och orättvis.

Mål

Erbjuda en effektiv, transparent och vänlig kundresa för bolånetagare hos Hejmo kredit.

Process

Time-to-market var kritiskt, en rad konkurrenter låg i startgroparna och några hade redan lanserat erbjudanden. Utifrån en initial hypotes byggde vi en första version av en ansökan för kund - med integrationer för att hämta data om bolån, och kreditupplysningar.
Tillsammans med bolånehandläggare, och pr-byråer revideras vi flödet kontinuerligt - dels angående vilken data som samlas in, vilka slutsatser vi kan dra - och anpassning av branding.

Vi bjuder in potentiella användare att gå igenom gränssnittet för att fånga oklarheter och trösklar. Enkäter, användartester och intervjuer hjälper oss till insikterna att låntagare uppskattar:

 • Känslan av att ha kontroll
 • Tydlig kommunikation ex att använda faktiska kronor för att kommunicera
 • Seriositet - ex att verifiera telefonnummer, att logga in med BankId

Resultat

En webapp för en bolåntagare att:

 • Jämföra sin nuvarande bolåneränta med Hejmos
 • Ansöka om flytt av bolån
 • Flytta sitt bolån
 • Hantera sitt bolån hos Hejmo, ex månadsamortering, extra amorteringar, se fakturor, eller sköta kontakt med en handläggare.

Vintern 2022 bordar en första kund, men företaget i denna form tar stopp pga lyckas inte finna tillräckliga investerare till fonden.


App för bolåne­handläggare

Problem

Ansökningar eller framförallt kontrakt, har hittills signerats på och förvarats på ett fysiskt papper. Hur kan vi förenkla och effektivisera data hantering, och förbättra bolånehandläggares arbetsverktyg - från ansökan till signering och lagring.

Mål

Digitalisera handläggningsprocessen för bolåneansökningar, med ett skräddarsytt system för Hejmos ansökansprocess och utbetalning.

Process

Tillsammans med ett team rutinerade bolånehandläggare kartlägger vi arbetsgången med bolåneansökningar, vrider och vänder på koncept och kategoriserar data.

Stakeholders och regelverk att ta hänsyn till är ex GDPR, motverka penningtvätt och terror-finansiering, marknadsföring och kreditlagstiftning.

Vi definierar den process som en bolåneansökan måste gå igenom, och bygger ett system med ett antal hållpunkter.

Genom kontinuerliga utvärderingar av systemet, flöden och arbetsgång, överlämningar och ansvarsområden inom organisationen - fångar vi frågetecken, motverkar att kunskap fastnar i silos, och verifierar att vi är på rätt kurs.

Återkommande punkter som vi lär oss hantera är bl a att:

 • Begrepp och koncept har olika betydelser för lekmän och professionella bolånehandläggare
 • Tidigare gemensamma och bärande koncept, ställs på sin spets när data och original digitaliseras, vad innebär ex att ge kund ett ”dokument”

Resultat

Vi bygger ett web-baserat gränssnitt med en flexibel struktur av koncept och data.
Ett arbetsflöde för hantering av bolåneansökningar, med automatiska kontroller för att hantera risker, rapportering av data, fakturering, kommunikation med konsument, och integration av tredjepartstjänster för ex kontroller av sökande.
Enligt erfarna handläggare - en ny och unik plattform som inte tidigare funnits på marknaden.


Designsystem

Problem

Hur skapar vi och förvaltar en konsekvent profil, kommunikation och kvalitet för Hejmo?
Hur undviker vi att ansvar för content och produkt faller mellan stolar, eller fastnar på en specifik yrkestitel? Hur kan vi minska klyftor mellan content, copy, design och kod?

Mål

Skapa en samlad, tillgänglig och levande dokumentation av design, brand, copy och kod - med syftet att:

 • Öka kvalitet - Fler ögon kan hjälpa till att få konsekvent design, språk, kod etc
 • Öka förståelse - Kod och design lever tillsammans och motverkar silos
 • Minska osynk mellan dokumentation och produktion
 • Öka hastighet att ta en feature från skiss till implementering

Process

Designer och utvecklare definierade olika nivåer av ”byggstenar” influerat av Brad Frosts atomic design.
För att kunna engagera fler i en organisation så behöver ett designsystem anpassas till de som ska använda det, och tidigt bli en del av processer. Arbetet blir således aldrig ”klart” utan måste ständigt anpassas till verkligheten.

Resultat

Vi satte ihop en levande dokumentation för design och kod, med exempel och förklaringar - att använda vid implementering av features.
Jag definierade riktlinjer att använda och tänka på i copy och kommunikation.
Tack vare biblioteket så gav vi fler i teamet möjlighet att producera kompletta komponenter till produktion.